AEEC Home | Training Index | Index | Top | Previous | Next

eccj / aots Thailand training course Thailand

การแก้ไขกฎหมายการประหยัดพลังงาน


มาตรการประหยัดพลังงาน (การขนส่ง, อุตสาหกรรม, ภาคโยธา)
จุดสำคัญในการแก้ไขกฎหมายการประหยัดพลังงาน
  • ยกระดับมาตรการประหยัดพลังงานสำหรับภาคการขนส่ง (โดยร่วมมือกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง)
  • ยกระดับประหยัดพลังงานในโรงงานและสถานที่ทำงานโดย ควบคุมการบริโภคเชื้อเพลิงและไฟฟ้าโดยรวมในแต่ละปี
  • ยกระดับมาตรการประหยัดพลังงานในภาคบ้านเรือน และอาคาร (โดยร่วมมือกับกระทรวงที่ดิน,โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง)

มาตรการประหยัดพลังงาน (การขนส่ง/ อุตสาหกรรม/ภาคโยธา)
ยกระดับกฎหมายประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร
แก้ไขกฎหมายการประหยัดพลังงานอย่างครบวงจร โดยประสานงานกับกระทรวงที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง

โครงการอันดับแรก, ระบบป้าย, ธุรกิจ ESCO, และรถยนต์ที่หยุดเครื่องยนต์ในช่วงไม่วิ่ง

มาตรการประหยัดพลังงาน (ภาคโยธา)
การปรับปรุงประสิทธิภาพใช้เพลังงานในเครื่องจักรและเครื่องมือ (โครงการอันดับแรก)
โครงการอันดับแรกมีจัดตั้งขึ้นหลังแก้ไขกฎหมายในปี 2541 โครงการนี้กำหนดมาตรฐานประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องที่ใช้ในบ้านหรือสำนักงาน และมาตรการประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์

(1) มาตรฐานเป้าหมาย (มาตรฐานสำหรับการบริโภคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ): ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีแนวคิดที่เรียกกันว่า “อันดับแรก” เป็นพื้นฐาน
(2) ประเภท: ประเภทผลิตภัณฑ์ซึ่งมุ่งหมายบรรลุเป้าหมายเดียวกันของประเภทผลิตภัณฑ์เดียวกัน
(3) เป้าหมายในแต่ละปี: คำนึงถึงช่วงเวลาเพื่อบรรลุเป้าหมาย (ปีงบประมาณ) ระยะเวลาในการพัฒนาอุปกรณ์, การคาดหวังในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต, เป็นต้น เมื่อจัดตั้งขึ้น
(4) การตัดสินความสำเร็จ: ตามน้ำหนักเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และแต่ละผู้ผลิต ในปีเป้าหมาย
(5) วิธีการวัด: ใช้มาตรฐานเทียบเท่ากับ JIC เป็นหลักการ
(6) การแสดง: มีข้อบังคับให้แสดงประสิทธิภาพใช้พลังงานของอุปกรณ์ เกี่ยวกับมาตรฐานอันดับแรก ในโบชัวร์รายละเอียด ผลิตภัณฑ์เป็นต้น

มาตรการประหยัดพลังงาน (ภาคโยธา)
ความคาดหวังในการประหยัดพลังงานในปีเป้าหมาย (โครงการอันดับแรก)
อุปกรณ์ ปีเป้าหมาย ความคาดหวังในผลประโยชน์ประหยัดพลังงานในปีเป้าหมาย
รถยนต์ใช้น้ำมันเบนซิน 2553 ประมาณ 23% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2538
รถยนต์ใช้น้ำมันดีเซล 2548 ประมาณ 15% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2538
รถยนต์ใช้แก๊ส 2553 ประมาณ 11.4% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2544
รถบรรทุกของใช้แก๊ส 2553 ประมาณ 13% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2538
รถบรรทุกของใช้ดีเซล 2548 ประมาณ 7% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2538
เครื่องปรับอากาศ งดใน 2550                                งดใน 2547: งดใน 2547 สำหรับพัดลม /ผนังสำหรับความเย็น/ความร้อนภายใต้ 4 กิโลวัตต์ ประมาณ 63% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2540 สำหรับเครื่องทำความเย็น/เครื่องทำความร้อน; ประมาณ 14% สำหรับเครื่องทำความเย็น
หลอดไฟฟ้า 2548 ประมาณ 16.6% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2540
ทีวี 2546 ประมาณ 16.4% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2540
วีดีโอ 2546 ประมาณ 58.7% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2540 
เครื่องถ่ายเอกสาร 2549 ประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2540
คอมพิวเตอร์ 2548 ประมาณ 83% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2540
จานแม่เหล็ก 2548 ประมาณ 78% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2540
ตู้เย็น 2547 ประมาณ 30% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2541
เครื่องทำความเย็น 2547
เครื่องทำความร้อน 2549 ประมาณ 1.4% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2543 สำหรับแก็สทำความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับ 3.8% สำหรับน้ำมันทำความร้อน
เตาแก็ส 2549 ประมาณ 13.9% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2543
เครื่องทำน้ำอุ่นแก็ส 2549 ประมาณ 4.1% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2543
เครื่องทำน้ำอุ่นน้ำมัน 2549 ประมาณ 3.5% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2543
ห้องน้ำตัดน้ำอัตโนมัติ 2549 ประมาณ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2543
เครื่องขายอัตโนมัติ 2548 ประมาณ 33.9% เมื่อเปรียบเทียบกับ 2543
หม้อแปลงไฟ 2549: ม้อแปลงแบบน้ำมันเต็ม     2550: ม้อแปลงแบบแม่พิมพ์ ประมาณ 30.3% เมื่อเปรียบเทียบกับ 25422/3
Next
AEEC Home | Training Index | Index | Top | Previous | Next

Copyright(C) ECCJ 1996-2019