AEEC Home | Training Index | Index | Top | Previous | Next

METI/ECCJ/AOTS Training Program Thailand

<ขั้นที่หนึ่ง>  
เลือกเป้าหมายสำหรับการจัดการพลังงาน (เพื่อการพัฒนา)
* เลือกกระบวนการดำเนินงาน/เครื่องจักร (อุปกรณ์) เป้าหมายที่กินพลังงานส่วนใหญ่
* เลือกกระบวนการดำเนินงาน/เครื่องจักร (อุปกรณ์) เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนพลังงานสูง

ตัวอย่างในโรงงานผลิตเครื่องจักร
(ส่วนของกระบวนการผลิต)

จะหาว่าสิ่งใดต้องการการพัฒนาได้อย่างไร
— ความหมายเพิ่มเติมคือการหาเป้าหมายผ่านการจัดการ
ตัวอย่างที่ 1 : การวิเคราะห์องค์ประกอบ <แผนผังแสดงเหตุและผล “แผนผังก้างปลา”>

จำกัดเป้าหมายการพัฒนาให้แคบลง
·จำกัดเป้าหมายให้แคบลงจากสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด
(เช่น สิ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมาก)
ตัวอย่าง : เลือกโดยการเดา ;
วิศวกรและผู้ดำเนินงานที่ทำงานในโรงงานตลอดเวลาจะรู้ว่าต้องพัฒนาสิ่งใด แต่ไม่จำเป็นที่ว่าความเห็นของเขาจะดีที่สุด
ตัวอย่าง : เปรียบเทียบด้วยตัวเลข;
การสำรวจข้อมูลให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาเป็นสิ่งที่จำเป็น เรียงลำดับตามค่าจากมากไปน้อย การเปรียบเทียบด้วยปริมาณทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

ตัวอย่าง : ปริมาณ (ต้นทุน) ที่ใช้ในกระบวนการ D

5/17
Next
AEEC Home | Training Index | Index | Top | Previous | Next
Copyright(C) ECCJ 1996-2019